Syftet med denna sida

Revisorsrollen fyller en viktig funktion i en organisation. Det är en fördel om denna över tid definieras genom praxis och organisationskultur så att den dels blir förutsägbar och likartad över tid dels kan utvecklas på ett strukturerat sätt. Alternativet är att inriktningen på revisionen för olika verksamhetsår avgörs helt och hållet av valet av person, samt att revisionsarbetet varje år måste starta från ruta ett kompetensmässigt, istället för att revisionskompetensen överförs mellan åren.

Detta gör att det behövs en dokumentation av revisorernas arbete utöver revisionsberättelse och eventuell dokumentation som ställs till styrelsen. Vi tänker oss ett slags testamente eller stafettbrev som skickas från årets revisorer till nästkommande år och som med tiden kan bli en samling texter som definierar vad revision inom piratpartiet innebär.

Den här bloggen är en utmärkt plats för detta. Varje år bör revisorerna sammanställa ett inlägg som innehåller en sammanfattning av hur de tog sig an revisionen. I och med att det ligger i ett bloggflöde uppstår då också en plats för att diskutera revisionsprinciperna inom partiet.